top of page

биорезонансен курс устройство за проследяване на биофилия

bioresonance course biophilia tracker device

Характеристики на курса
Онлайн курс, предоставен с платформата за обучение на Google „класна стая“. Тази платформа ви позволява да видите курса на вашия мобилен телефон с приложение, а също така е възможно да видите курса на вашия компютър,

Курсът е организиран по списък с теми от въведението с теоретични аспекти след това Ще намерите глава за инсталиране на софтуер и регистрация на нов пациент, в глава номер три намерете обяснение на диагностичните функции, тази глава има много подходящи концепции във всяка концепция намерете дефиниция написани на български език и помощни материали като видеоклипове (субтитрирани на български език) и документи за четене, във всяка концепция, ако ученикът има съмнения или се нуждае от допълнително обяснение, курсът позволява въпроси, Необходимо е този списък от концепции да се изучава спокойно и е често е необходимо да гледате клас няколко пъти. Обяснявам някои понятия. Необходимо е да гледате класа много пъти, за да го разберете добре. Предимството на записания курс е, че ученикът може да види един и същ клас няколко пъти и това е необходимо, защото някои функции са подобни като nls-анализ и ентропиен анализ са две функции, които показват анализа от 1 до 7, но интерпретацията е различна и е необходимо да го видите няколко пъти, за да го разберете, глава 4 има различни възможности за писмена и обяснена терапия, тези начални глави от 1 до 4 ви позволяват да преминете към втория етап, клинични приложения, как да прилагате тези устройства към различни здравословни проблеми.

Продължителността на курса е 4 месеца, като през това време можете да задавате въпроси

News
Dear students, now I can deliver my training videos in several languages. This video is an example of a video edited in the language of the country Bulgaria.

Това видео е демонстрация на курса, можете да видите, че съдържанието е на български език и видеоклиповете са на моя роден език испански, но е възможно да се постави функцията за субтитри на български език. Възможно е да спрете видео, върнете се и го гледайте няколко пъти.st every site.

course value = 600 dollars
Payment method = paypal payment, bank transfer moneygram afex

стойност на курса = 600 долара
Начин на плащане = PayPal плащане, банков превод moneygram afex

PayPal ButtonPayPal Button

.

.

    КУРС БИОФИЛИЯ ТРАКЕР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК                BIOPHILIA TRACKER COURSE BULGARIA LANGUAGE

 

 

1 въведение в ръководството

1.1 РЪКОВОДСТВО НА ТРАКЕРА ВЪВЕДЕНИЕ

1.2 ПОДСЪЗНАТЕЛНА ИНТУИЦИЯ

1.3    НИКОЛА ТЕСЛА               NIKOLA TESLA

1.4 Многовълнов осцилатор на Джордж Лаховски  George lakhovsky

1,5 кирлианова аура       kirlian aura

1.6 Електроакупунктура на д-р Фол  Dr. Voll electroacupuncture

1.7       КРАЛСКА ПЪЛБА           ROYAL RIFE  

1.8 холистична биорезонансна хипотеза -holistic bioresonance hypothesis

 

 

2      персонализирайте- personalize

2.1   инсталация на софтуер-software installation

2.2   стартирайте софтуера   start the software

2.3 затворете софтуера за биофилия  close biophilia software

2.4 персонализиране на старт изход -  customize start exit

2.5 Разширени настройки на отчета  -Advanced report settings

 

3 diagnosis- диагноза

3.1 главно меню   -- main menu

3.2 регистрация на нов пациент new patient registration

3.3 Анамнеза Anamnesis

3.4 режим на разследване - investigation mode

 3.5 ръчен избор  manual selection

 3.6 контролни точки  checkpoints

3.7 бързо сканиране  quick scan

3.8 обект- object

3.9 Синя линия и Червена линия-- Blue Line and Red Line

 3.10 Индекс на спектрално сходство ISE-- ISE  spectral similarity index

3.11 настройка-  adjustment

3.12 nls - анализ   nls-analysis

3.13 Виртуален модел - абсолютен модел--Virtual model - absolute model

3.14 ентропия entropy

3.15 ентропиен анализ--   entropy analysis

3.16 обратна крива  reverse curve

 3.17 вегето тест  --vegeto test

3.18 грешки при интерпретация на вегето тест-- vegeto test interpretation errors

3.19 вегето тест, извършен на обекта--vegeto test performed on the object

3.20 еталон обект--etalon object

 3.21 микроорганизми с лунна функция moon function microorganisms

3.22 функция на луната, приложен неподвижен орган -- moon function applied still organ

 3.23 органични препарати organic preparations 

3.24 чинко нива на анализ--5 levels of analysis

 

 

4 Мета терапия - 4 биорезонансна терапия

4.1    концепция за биорезонансна терапия    bioresonance therapy concept

4.2 Биологична обратна връзка--Biofeedback

4.3 МЕТА-ТЕРАПИЯ

4.4 терапия със скъпоценни камъни литотерапия  ---  gem therapy lithotherapy

4.5 Фитотерапия    ---Phytotherapy

4.6 лунна терапия moon therapy

4.7 подготовка на препечатник на лекарства    reprinter   preparation of remedies

4.8 физиотерапия physiotherapy

4.9 четна терапия и нечетна терапия    even therapy and odd therapy

4.10 общи терапии за всичкиgeneral therapies for everyone 

 

5.- доклад на пациента patient report

5.1 ръчен отчет-- manual report  

5.2   автоматичен отчет-- automatic report

 

6 ръководства  manuals

6.1 РЪКОВОДСТВА - manuals

 

 

 

 

7   Алергии  Allergies

7.1 Алергия вегето тест терапия  Allergies vegeto test therapy

 

8 респираторни заболявания--respiratory diseases

8.1 обикновена настинка  common cold

 

 

9  РАК   CANCER

9.1 Въведение  introduction

9.2 терминален рак с метастази  terminal cancer with metastasis

9.3  клетки и ДНК при рак cells and dna in cancer

9.4  лежащо болни от рак bedridden cancer patients

9.5   Хипотеза за биорезонанс и рак (метастази)--hipótesis de biorresonancia y cáncer (metástasis)

 

10  ДВИГАТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  MOTOR DISEASES

10.1 Паркинсон Parkinson's 

10.2  Amyotrophic Lateral Sclerosis--   Amyotrophic Lateral Sclerosis

10.3  спортни травми--  sports injuries

 

111  ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ--MENTAL HEALTH

11.1  депресия depression

 

12  СТОМАШНИ БОЛЕСТИ  GASTRIC DISEASES

12.1  стомашна програма--gastric program

 

13 Честоти на Royal Rife Hulda Clark Royal Rife Hulda Clark Frequencies

13.1 тракер еталон Райф и Кларк-- tracker  etalon rife and clark

13.2  много честотни програми  --  rife frequency programs

 

14много честотни програми   -- Distance therapy

14.1  теоретична основа на трансперсоналната психология  -- theoretical foundation transpersonal psychology

14.2     основа от физиката -- foundation from physics

14.3 метод на дистанционна терапия--   distance therapy method

 

 

15    ТЕРАПИЯ ЗА ОЧИ--EYES THERAPY

15.1     опции за очна терапия       eyes therapy options

 

16  аспект - юридически технически - качество - патенти  aspect -legal technical- quality- patents -

16.1       правен аспект - кой заверка                 legal aspect   -  who certification

 

 студентски въпроси  student questions

измерване на витамини   vitamin measurement

 студентски въпроси  student questions

измерване на холестерола--  cholesterol measurement

измерване на лимфната система в главата на човека--  

measurement of lymphatic system in the head of man

bottom of page